سیاست کیفیت ما

برای انجام تمام الزامات قانونی در خدمات ارائه شده ما و ارائه آنها به خدمات و استفاده از مشتریان ما، با دائما افزایش کیفیت محصولات و خدمات؛ برای ارائه محصولات رقابتی در سطح جهانی با مزیت تولید داخلی، برای افزایش رضایت مشتری؛ برای تست آخرین محصولات فن آوری با آخرین تکنیک های روش آزمون، برای سازماندهی آموزش های کارکنان با انجام مطالعات لازم برای پذیرش سیاست و اهداف کیفیت در سراسر شرکت، برای بهبود مستمر مهمترین هدف در هر زمینه از شرکت، اصلی ترین سیاست کیفیت ما. جهت هدایت نوع محصول و کیفیت مطابق با انتظارات و خواسته های مصرف کننده، برای عمل در چارچوب قوانین قابل اجرا و حداکثر حساس بودن افزایش اشتغال، سرمایه گذاری در افراد، آموزش کارکنان، تضمین رضایت شغلی و افزایش انگیزه، رضایت مصرف کننده اولیه ارائه خدمات تولید و توزیع در استانداردهای بین المللی برای اطمینان از ایجاد فرهنگ سازمانی، برای دادن اهمیت به کار تیمی، تهیه محصولات با کیفیت و مطابق با نیاز مصرف کنندگان ما به هزینه های مورد نیاز محیط رقابتی و تحویل آنها به موقع، وظایف و مسئولیت های کارکنان ما د
X