رهبری

ما تغییر را می پذیریم، ما می دانیم که همه، از جمله خودمان، باید نقش خود را ایفا کند تا تغییر در سریعترین زمان و بدون درنگ تغییر یابد. تا زمانی که ما بتوانیم از اشتباهاتمان یاد بگیریم و اشتباهاتمان را تکرار نکنیم، ابتکار عمل و استفاده از آن را تشویق کنیم. ما عملکرد را براساس معیارهای هدف و قابل اندازه گیری تعریف می کنیم و آن را نسبتا و مداوم ارزیابی می کنیم. ما قطعا یک کار خوب را قدردانی میکنیم؛ ما همچنین بازخورد برای بهبود یکدیگر را ارائه می دهیم. ما از مسائلی که ما معتقدیم که در راه عقلانی به پایان رسیدن دقیق هستند، دفاع می کنیم و برای پیاده سازی آنها به طور سازنده کار می کنیم.
X